Equitier S.A. dbając o swój wizerunek oraz wypełniając
obowiązki informacyjne i zasady ładu korporacyjnego,
w niniejszym dziale publikuje informacje przydatne dla
inwestorów oraz dziennikarzy tak, aby mogli zorientować się w bieżących wydarzeniach.

Kapitał zakładowy Equitier S.A. wynosi 3.094.500,00 (słownie: trzy miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) zł i dzieli się na 3.094.500 (słownie:  trzy miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja, w tym:

  • 158.000 (słownie sto pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A*,
  • 42.000 (słownie: czterdzieści dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  • 40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
  • 54.500 (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
  • 2.800.000 (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E.

    *akcje serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu.


Zgodnie z zawiadomieniami otrzymanymi przez Equitier S.A. na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184 poz. 1539, z późn. zm.) struktura akcjonariatu przedstawia się następująco:

AkcjonariuszLiczba akcjiUdział
w kapitale
Udział
w głosach
Podmioty
kontrolowane przez Pana Piotra
Chmielewskiego:
PCH Capital S.A* 474.453 15,33% 19,44%
P.C.H. Capital (Cyprus) Ltd* 2.500.000 80,79% 76,86%
Razem podmioty kontrolowane przez
Pana Piotra Chmielewskiego
2.974.453 96,12% 96,30%
Pozostali 120.047 3,88% 3,70%
RAZEM 3.094.500 100% 100%

* Zgodnie ze złożonymi w Spółce zawiadomieniami:
- Pan Piotr Chmielewski kontroluje ROWING CAPITAL Ltd,
- ROWING CAPITAL Ltd posiada 100% akcji PCH Capital S.A., oraz
- PCH Capital S.A. kontroluje P.C.H. Capital (Cyprus) Ltd.