Nabycie 100% udziału w kapitale zakładowym VENTURION INVESTMENT FUND S.A.

31 Sierpnia 2012

W dniu 31 sierpnia 2012 roku Venturion Investment Fund S.A. nabyła 28.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz B spółki Venturion Investment Fund I S.A. za łączną kwotę 2.800.000,00 zł.

zobacz więcej

Kolejne zwiększenie zaangażowania kapitałowego przez PCH CAPITAL S.A.

29 Sierpnia 2012

PCH Capital S.A., która jest akcjonariuszem dominującym wobec Apache Quest S.A. (obecnie: Venturion Investment Fund S.A.), na mocy podpisanych umów cywilnoprawnych, nabyła pakiet 62.400 akcji zwykłych na okaziciela spółki, co stanowi 2,12% udziału w kapitale zakładowym oraz 1,38% w ogólnej liczbie głosów.

zobacz więcej

Zarząd ogłasza nową strategię.

24 Sierpnia 2012

Zarząd w dniu 24 sierpnia 2012 roku przyjął nową strategię działania, zgodnie z którą podstawową działalność Spółki stanowi nabywanie akcji, udziałów oraz innych papierów wartościowych emitowanych przez przedsiębiorstwa znajdujące się na wczesnym etapie rozwoju. Realizując projekty inwestycyjne Zarząd dążyć będzie do osiągnięcia ponadprzeciętnej stopy zwrotu.

zobacz więcej

Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą.

23 Sierpnia 2012

Pomiędzy Apache Quest S.A. (obecnie: Venturion Investment Fund S.A.) a Domem Inwestycyjnym Taurus Spółką Akcyjną z siedzibą w Częstochowie podpisana została o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy.

zobacz więcej

Nabycie akcji przez Patryka Kitowskiego - Wiceprezesa Zarządu.

22 Sierpnia 2012

Zarząd Spółki w dniu 22 sierpnia 2012 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Patryka Kitowskiego – Wiceprezesa Zarządu Spółki, o nabyciu poza rynkiem NewConnect w wyniku umowy z dnia 17 sierpnia 2012 roku, 118.700 akcji zwykłych na okaziciela Apache Quest S.A. (obecnie: Venturion Investment Fund S.A.) po średniej cenie 0,40 zł za jedną akcję. Ww. akcje stanowią 4,03% w kapitale zakładowym oraz 2,62% w ogólnej liczbie głosów Apache Quest S.A. (obecnie: Venturion Investment Fund S.A.)

zobacz więcej