VENTURION INVESTMENT FUND podjął kroki zmierzające do uproszczenia swojej struktury organizacyjnej.

27 Września 2012

Zakupiony 31 sierpnia 2012 roku Venturion Investment Fund I S.A. jest spółką w 100% zależną od Venturion Investment Fund S.A. i prowadzi działalność inwestycyjną, zgodną z założeniami strategicznymi spółki matki. W związku z powyższym Zarząd podjął decyzję o zamiarze połączenia obydwu spółek. Połączenie zostanie przeprowadzone poprzez przeniesienie całości majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą, w wyniku czego rozwiązana zostanie spółka zależna, bez przeprowadzenia procesu jej likwidacji.

zobacz więcej

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zwiększenie zaangażowania przez PCH CAPITAL S.A.

25 Września 2012

Sąd rejestrowy w dniu 24 września 2012 roku zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Venturion Investment Fund S.A. o kwotę 2,8 mln zł do wysokości 3.094.500 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego wynika z rejestracji 28 mln akcji zwykłych na okaziciela serii E, które zostały objęte w sierpniu br. przez PCH CAPITAL S.A. bezpośrednio oraz pośrednio przez P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd.

zobacz więcej

ASTORIA CAPITAL postara się o wsparcie z KFK.

12 Września 2012

Notowana na rynku NewConnect Astoria Capital S.A. zawiązała spółkę zależną, która docelowo będzie zarządzać funduszem kapitałowym współfinansowanym przez KFK.

zobacz więcej

FISH PROJECT na NEWCONNECT CONVENTION.

11 Września 2012

W ostatni piątek sierpnia odbył się 5. NewConnect Convention, w którym uczestniczyła spółka portfelowa Venturion Investment Fund - Fish Project S.A. Część osób odwiedzających stanowisko Spółki stanowili inwestorzy zainteresowani szczegółowymi informacjami na temat trwającej oferty prywatnej, pojawili się również degustatorzy produktów wytwarzanych przez Emitenta.

zobacz więcej

VENTURION INVESTMENT FUND oraz PCH CAPITAL inwestują wspólnie w POLSKIE JADŁO.

10 Września 2012

VENTURION INVESTMENT FUND oraz PCH CAPITAL po ostatnich zakupach posiadają łącznie 1.598.000 akcji POLSKIE JADŁO S.A., które stanowią 3,42% w kapitale zakładowym oraz 3,17% w ogólnej liczbie głosów.

zobacz więcej