Nabycie akcji przez Patryka Kitowskiego - Wiceprezesa Zarządu.

22 Sierpnia 2012

Zarząd Spółki w dniu 22 sierpnia 2012 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Patryka Kitowskiego – Wiceprezesa Zarządu Spółki, o nabyciu poza rynkiem NewConnect w wyniku umowy z dnia 17 sierpnia 2012 roku, 118.700 akcji zwykłych na okaziciela Apache Quest S.A. (obecnie: Venturion Investment Fund S.A.) po średniej cenie 0,40 zł za jedną akcję. Ww. akcje stanowią 4,03% w kapitale zakładowym oraz 2,62% w ogólnej liczbie głosów Apache Quest S.A. (obecnie: Venturion Investment Fund S.A.)

powrót