Nabycie większościowego pakietu Akcji Spółki przez PCH CAPITAL S.A.

3 Sierpnia 2012

W dniu 3 sierpnia 2012 roku Zarząd Apache Quest S.A. (obecnie: Venturion Investment Fund S.A.) otrzymał następujące zawiadomienia dotyczące zmiany znaczących pakietów akcji Spółki.

Zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami znaczący pakiet akcji posiada obecnie PCH Capital S.A., fundusz typu private equity kontrolowany w 100% przez Pana Piotra Chmielewskiego za pośrednictwem spółki cypryjskiej Rowing Capital Ltd.

PCH Capital S.A. posiada bezpośrednio 1.580.000 akcji imiennych serii A Apache Quest S.A. (obecnie: Venturion Investment Fund S.A.), stnowiących 53,65% w kapitale zakładowym oraz 69,83% w ogólnej liczbie głosów Spółki.

Jednocześnie akcjonariuszami Spółki nie są już dotychczasowi znaczący akcjonariusze - Pan Patryk Kitowski oraz Pan Sebastian Partyka.

powrót