Publikacja raportu okresowego.

14 Listopada 2012

Zapraszamy do lektury opublikowanego dzisiaj sprawozdania finansowego:

Raport okresowy za III kwartał 2012 r.

Trzeci kwartał był okresem kluczowych zmian w Spółce i jej akcjonariacie. W dniu 2 sierpnia b.r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które podjęło m.in. uchwały w sprawie zmiany firmy, rozszerzenia działalności, zmiany rady nadzorczej oraz podwyższeniu kapitału zakładowego. Po rejestracji ww. zmian, akcje spółki są przedmiotem alternatywnego systemu obrotu pod nową nazwą VENTURION (skrót VIF).

W wyniku ww. zmian Spółka weszła do grupy kapitałowej PCH CAPITAL S.A. W ramach realizacji postanowień akcjonariuszy, dotyczących zmiany profilu Spółki, powołany został nowy Zarząd, który doprowadził do zakończenia dotychczasowej działalności związanej z prowadzeniem portali internetowych, ogłosił nową strategię oraz rozpoczął funkcjonowanie jako fundusz venture capital. Przeprowadzona została prywatna oferta akcji serii E, a podwyższenie kapitału zakładowego jest już zarejestrowane. W ramach realizacji nowej strategii, jeszcze w sierpniu b.r. dokonano zakupu VENTURION INVESTMENT FUND I S.A., za pośrednictwem której Spółka wraz z nowym podmiotem dominującym PCH CAPITAL S.A. zaangażowała się kapitałowo w notowane na GPW akcje POLSKIE JADŁO S.A.

Obecnie działania zarządu koncentrują się na finalizacji prac związanych z wprowadzeniem do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji serii E VENTURION INVESTMENT FUND S.A. oraz połączeniem VENTURION INVESTMENT FUND S.A. ze spółką w 100% zależną VENTURION INVESTMENT FUND I S.A., które to połączenie realizowane jest w celu optymalizacji kosztów prowadzenia działalności, uproszczenia struktury organizacyjnej oraz zwiększenia efektywności zarządzania.

 

powrót