VENTURION INVESTMENT FUND podjął kroki zmierzające do uproszczenia swojej struktury organizacyjnej.

27 Września 2012

Zakupiony 31 sierpnia 2012 roku Venturion Investment Fund I S.A. jest spółką w 100% zależną od Venturion Investment Fund S.A. i prowadzi działalność inwestycyjną, zgodną z założeniami strategicznymi spółki matki. W związku z powyższym Zarząd podjął decyzję o zamiarze połączenia obydwu spółek. Połączenie zostanie przeprowadzone poprzez przeniesienie całości majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą, w wyniku czego rozwiązana zostanie spółka zależna, bez przeprowadzenia procesu jej likwidacji.

Zdaniem Zarządu połączenie wzmocni pozycję rynkową, pozwoli na optymalizację kosztów oraz uprości zarządzanie.Połączenie pozwoli inwestorom w pełni ocenić wyniki funduszu, bez konieczności analizowania sprawozdań dwóch spółek.

powrót