Zarząd ogłasza nową strategię.

24 Sierpnia 2012

Zarząd w dniu 24 sierpnia 2012 roku przyjął nową strategię działania, zgodnie z którą podstawową działalność Spółki stanowi nabywanie akcji, udziałów oraz innych papierów wartościowych emitowanych przez przedsiębiorstwa znajdujące się na wczesnym etapie rozwoju. Realizując projekty inwestycyjne Zarząd dążyć będzie do osiągnięcia ponadprzeciętnej stopy zwrotu.

Celem Spółki jest identyfikacja obiecujących przedsięwzięć, które dzięki zaangażowanemu kapitałowi oraz dodatkowemu wsparciu w postaci wiedzy i doświadczenia, mają szansę na szybki wzrost wartości.

Podstawowe założenia strategii inwestycyjnej:
• utrzymywanie wysokiej płynności kapitału – inwestycje o krótkim horyzoncie czasowym (do 5 lat);
• szybkie podejmowanie decyzji inwestycyjnych dzięki utrzymywaniu aktywów gotówkowych;
• motywowanie zarządów spółek portfelowych przez wdrażanie programów motywacyjnych opartych o emisje instrumentów finansowych bazujących na wzroście wartości spółek portfelowych oraz kursów ich akcji;
• aktywne wsparcie działalności operacyjnej i zarządczej spółek portfelowych, m.in. przez udział w radach nadzorczych i zarządach spółek portfelowych;
• umożliwienie udziału inwestorom zewnętrznym współinwestowania w spółki portfelowe;
• stosowanie różnych dróg wyjścia z inwestycji: inwestor strategiczny, fuzje, IPO, transakcje prywatne, wykup menadzerski;
• realizowanie inwestycji i dezinwestycji poprzez stosowanie optymalnych rozwiązań podatkowych.

powrót