VENTURION INVESTMENT FUND S.A. opublikowała raport za I kwartał 2013 roku.

16 Maja 2013

W pierwszym kwartale 2013 roku VENTURION INVESTMENT FUND S.A. nie sprzedała żadnych z posiadanych papierów wartościowych, głównym czynnikiem mającym wpływ na osiągnięte wyniki finansowe miała aktualizacja wartości inwestycji. Spółka identyfikowała potencjalne projekty inwestycyjne, przeznaczone do realizacji w przyszłych kwartałach.

W dniu 15 lutego 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o zmianie statutu spółki i uchwaleniu kapitału docelowego oraz upoważnieniu do dokonania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru.

Po zakończeniu kwartału nastąpiła zmiana Zarządu Spółki oraz budowana jest nowa Rada Nadzorcza. Do zespołu VENTURION INVESTMENT FUND S.A. włączony został Pan Łukasz Kiniewicz powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, a do Rady Nadzorczej powołani zostali Pan Mateusz Niemczyk oraz Pan Przemysław Soroka. Ww. osoby mają bogate doświadczenie w konsultingu międzynarodowym oraz private equity.

Obecny Zarząd koncentruje się nad przygotowaniem kilku nowych projektów inwestycyjnych, zgodnych ze strategią Spółki oraz na budowaniu Rady Doradczej Spółki. Czynniki te będą miały istotny wpływ na wyniki finansowe Grupy VENTURION INVESTMENT FUND S.A. w kolejnych okresach sprawozdawczych.

Więcej informacji:
• Jednostkowy Raport kwartalny
• Skonsolidowany Raport kwartalny

powrót