EQUITIER S.A., fundusz zależny od PCH CAPITAL S.A., realizuje proces scalania akcji.

27 Marca 2014

Zgodnie z uchwałą Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ustalone zostały daty realizacji podwyższenia wartości nominalnej akcji EQUITIER S.A.
W dniu 17 stycznia 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EQUITIER S.A. podjęło uchwałę w sprawie połączenia akcji Spółki.
Sąd rejestrowy dokonał wpisu zmian w rejestrze przedsiębiorców w zakresie zmian statutu EQUITIER S.A. oraz struktury kapitału zakładowego w dniu 6 marca 2014 roku.

Następnie w dniu 18 marca 2013 roku Zarząd EQUITIER S.A. złożył do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wniosek o scalenie akcji w dniu 8 kwietnia 2014 roku w stosunku 10:1.

W związku z realizacją procesu scalenia akcji, w dniu 20 marca 2014 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę w sprawie zawieszenia na rynku NewConnect obrotu akcjami spółki EQUITIER S.A. od dnia 24 marca do dnia 8 kwietnia 2014 roku.

W dniu 26 marca 2014 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę, zgodnie z którą na wniosek EQUITIER S.A., Zarząd Krajowego Depozytu określił dzień 28 marca 2014 roku jako dzień wymiany 1.365.000 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda na 136.500 akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Dniem referencyjnym dla dokonania wymiany jest dzień 28 marca 2014 roku.

PCH CAPITAL S.A. bezpośrednio oraz pośrednio poprzez P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd. posiada 1.580.000 akcji imiennych serii A oraz 28.164.809 akcji zwykłych na okaziciela EQUITIER S.A., które stanowią 96,12% w kapitale zakładowym oraz 96,31% w ogólnej liczbie głosów.

EQUITIER S.A. jest podmiotem dominującym zdywersyfikowanej, dynamicznie rozwijającej się grupy kapitałowej działającej w sektorze usług finansowych. Firmy tworzące grupę EQUITIER S.A. świadczą usługi dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców.

Spółka prowadzi inwestycje w firmy budowane od podstaw lub na wczesnym etapie rozwoju, w których pomysł, pierwsze finansowanie, budowanie strategii i zespołu, a w następnym kroku dobór partnerów finansowych i branżowych należy do EQUITIER S.A.

Akcje EQUTIER S.A. są notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Więcej informacji w raporcie Spółki

powrót