NEVIUS S.A. zakończył realizację projektu emisji obligacji dla RUNICOM S.A. na kwotę 1.416.000,00 zł.

6 Maja 2014

Zarząd RUNICOM S.A. zakończył emisję dwuletnich obligacji serii A2 o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, oprocentowanych 10% w skali roku.

Inwestorzy zidentyfikowani przez NEVIUS S.A., którzy wzięli udział w ofercie prywatnej objęli obligacje RUNICOM S.A. o łącznej wartości 1.416.000,00 zł.

NEVIUS S.A. jest częścią EQUITIER S.A.- giełdowego holdingu firm świadczących usługi finansowe należącego do Grupy PCH CAPITAL S.A.

Akcje EQUITIER S.A. są przedmiotem alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Więcej inforamcji w raporcie RUNICOM S.A.

powrót