Grupa OTP Global S.A. zależna od Equitier S.A., rozpoczęła realizację zlecenia windykacji portfela wierzytelności masowych o wartości ok. 27.000.000,00 zł.

5 Grudnia 2016

OTP Global S.A. wraz ze spółką zależną specjalizują się w windykacji polubownej.

OTP Global Sp. z o. o. Sp. K., podmiot w 100% zależny od OTP Global S.A., posiada podpisaną umowę z wiodącą firmą z branży windykacyjnej na podstawie, której otrzymuje paczkami zlecenia windykacji wierzytelności masowych i przeprowadza działania polegające na windykacji telefonicznej (call center) i windykacji terenowej (ogólnopolska sieć negocjatorów).

Obecnie podjęte zlecenie liczy 5.000 spraw o łącznej wartości ok. 27.000.000,00 zł.

W dniu 1 grudnia 2016 roku Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o zmianie nazwy OTP Global Sp. z o. o. Sp. K. na Kancelaria OTP Global Sp. K.

Intencją OTP Global S.A. jest przejęcie obecnych umów i zleceń windykacji polubownej ze spółki OTP Global Sp. z o. o. Sp. K. i utworzenie z niej kancelarii prawnej uzupełniającej ofertę OTP Global S.A. o windykację sądową.

Equitier S.A. posiada 100.000 akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja i łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł, które stanowią 100% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów.

powrót