OTP Global S.A., spółka zależna od Equitier S.A., została zarejestrowana w KRS.

18 Stycznia 2017

OTP Global S.A. wraz ze spółką zależną specjalizują się w windykacji polubownej.

W dniu 17 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców OTP Global S.A.

Equtier S.A. zawiązała zawiązała spółkę OTP Global S.A. w dniu 1 grudnia 2016 roku.

Equitier S.A. posiada 100.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja i łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł, które stanowią 100% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów.

OTP Global S.A. prowadzi działalność w branży windykacyjnej w zakresie: wywiadu gospodarczego, detektywistyki w biznesie, windykacji na zlecenie portfeli masowych, windykacji pojedynczych zleceń oraz zakupu portfeli wierzytelności.

Spółka posiada sieć windykatorów terenowych oraz call center w Oddziale w Zamościu.

OTP Global S.A. jest jedynym komandytariuszem OTP Global Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie.

 

powrót