VENTURION INVESTMENT FUND S.A. i PCH CAPITAL S.A. przekraczają próg 5% w Spółce POLSKIE JADŁO S.A.

25 Października 2012

W dniu 24 października 2012 roku VENTURION CAPITAL (CYPRUS) Ltd kupił 400.898 akcji POLSKIE JADŁO S.A., w wyniku czego nastąpiło przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu POLSKIE JADŁO S.A.

zobacz więcej

Złożenie wniosku o wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu na rynku NEWCONNECT.

23 Października 2012

W dniu 23 października VENTURION INVESTMENT FUND S.A. złożył do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych wniosek o wprowadzenie 28 mln akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect.

zobacz więcej

Dematerializacja Akcji Serii E.

19 Października 2012

Akcje serii E VENTURION INVESTMENT FUND S.A. będą notowane w alternatywnym systemie obrotu. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w dniu 18 października 2012 roku podjął uchwałę o ich rejestracji. Rejestracja nastąpi pod warunkiem podjęcia przez GPW decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania akcji na NewConnect. W kolejnym kroku Zarząd złoży uproszczony dokument informacyjny na GPW.

zobacz więcej

VENTURION INVESTMENT FUND S.A. i PCH CAPITAL S.A. zwiększyły zaangażowanie w POLSKIE JADŁO S.A.

5 Października 2012

Po ostatnich zakupach spółki cypryjskie kontrolowane przez VENTURION INVESTMENT FUND S.A. i PCH Capital S.A. (podmiot dominujący wobec VIF S.A.) oraz ROWING CAPITAL Ltd (jedyny akcjonariusz PCH Capital S.A. kontrolowany bezpośrednio przez Piotra Chmielewskiego) posiadają łącznie 2.094.889 akcji POLSKIEGO JADŁA, które stanowią 4,48% w kapitale i 4,16% w głosach.

zobacz więcej

VENTURION INVESTMENT FUND podjął kroki zmierzające do uproszczenia swojej struktury organizacyjnej.

27 Września 2012

Zakupiony 31 sierpnia 2012 roku Venturion Investment Fund I S.A. jest spółką w 100% zależną od Venturion Investment Fund S.A. i prowadzi działalność inwestycyjną, zgodną z założeniami strategicznymi spółki matki. W związku z powyższym Zarząd podjął decyzję o zamiarze połączenia obydwu spółek. Połączenie zostanie przeprowadzone poprzez przeniesienie całości majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą, w wyniku czego rozwiązana zostanie spółka zależna, bez przeprowadzenia procesu jej likwidacji.

zobacz więcej