APACHE QUEST SA - objęcie akcji nowej emisji

6 Września 2012

APACHE QUEST SA - objęcie akcji nowej emisji

Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND S.A. (poprzednia nazwa APACHE QUEST S.A.) informuje, że w dniu 6 września 2012 roku otrzymał zawiadomienie, na podstawie art. 69, 69a i 87 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pana Piotra Chmielewskiego, ROWING CAPITAL Ltd, PCH CAPITAL S.A. oraz P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd.
Zgodnie z zawiadomieniem, na podstawie umów z dnia 31 sierpnia 2012 roku PCH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie objęła 3.000.000 akcji nowej emisji zwykłych na okaziciela serii E spółki VENTURION INVESTMENT FUND S.A. oraz P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd z siedzibą w Larnace objęła 25.000.000 akcji nowej emisji zwykłych na okaziciela serii E. Pozostałe podmioty zawiadamiające objęły ww. akcje pośrednio.
W dniu 31 sierpnia 2012 roku Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND S.A. dokonał przydziału ww. akcji serii E.
Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego VENTURION INVESTMENT FUND S.A. w drodze emisji akcji serii E objęte przez PCH CAPITAL S.A. 3.000.000 akcji, stanowić będą 9,69% w kapitale zakładowym oraz 9,22% w ogólnej liczbie głosów, natomiast objęte przez P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd 25.000.000 akcji, stanowić będą 80,79% w kapitale zakładowym oraz 76,86% w ogólnej liczbie głosów.
Przed ww. transakcjami PCH CAPITAL S.A. bezpośrednio, a pozostałe podmioty zawiadamiające pośrednio, posiadały 1.580.000 akcji imiennych serii A oraz 362.400 akcji zwykłych na okaziciela VENTURION INVESTMENT FUND S.A., które stanowiły łącznie 65,96% w kapitale zakładowym oraz 77,84% w ogólnej liczbie głosów.
Po ww. transakcjach oraz po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E PCH CAPITAL S.A. posiadać będzie łącznie 1.580.000 akcji imiennych serii A oraz 28.362.400 akcji zwykłych na okaziciela VENTURION INVESTMENT FUND S.A., które stanowić będą 96,76% w kapitale zakładowym oraz 96,92% w ogólnej liczbie głosów, w tym:

• PCH CAPITAL S.A. bezpośrednio posiadać będzie 1.580.000 akcji imiennych serii A oraz 3.362.400 akcji zwykłych na okaziciela, które łącznie stanowić będą 15,97% w kapitale zakładowym oraz 20,05% w ogólnej liczbie głosów, oraz

• PCH CAPITAL S.A. pośrednio poprzez P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd posiadać będzie 25.000.000 akcji zwykłych na okaziciela, które stanowić będą 80,79% w kapitale zakładowym oraz 76,86% w ogólnej liczbie głosów.

Jednocześnie zgodnie z zawiadomieniem:
• Pan Piotr Chmielewski kontroluje ROWING CAPITAL Ltd,

• ROWING CAPITAL Ltd posiada 100% akcji PCH CAPITAL S.A., oraz

• PCH CAPITAL S.A. kontroluje P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd.

W związku z faktem, iż Pan Dariusz Graff pełni funkcję Prezesa Zarządu PCH CAPITAL S.A. oraz jednocześnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej VENTURION INVESTMENT FUND S.A., przekazał równocześnie zawiadomienia na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dot. ww. transakcji. Zgodnie z ww. zawiadomieniami średnia cena objęcia akcji w ww. transakcjach wyniosła 0,10 zł za jedną akcję.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 1) Ustawy o ofercie oraz § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

powrót