Drugie ogłoszenie o zamiarze połączenia VENTURION INVESTMENT FUND S.A. ze spółką zależną VENTURION INVESTMENT FUND I S.A.

31 Października 2012

Drugie ogłoszenie o zamiarze połączenia VENTURION INVESTMENT FUND S.A. ze spółką zależną VENTURION INVESTMENT FUND I S.A.

Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 398679) oraz Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND I S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 391866), działając w trybie art. 504 § 1 k.s.h., po raz drugi zawiadamiają akcjonariuszy o zamiarze połączenia spółek: VENTURION INVESTMENT FUND S.A. i VENTURION INVESTMENT FUND I S.A., które nastąpi poprzez przeniesienie na VENTURION INVESTMENT FUND S.A. całego majątku VENTURION INVESTMENT FUND I S.A.
Plan połączenia tych spółek oraz pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o połączeniu zostały ogłoszone w MSiG Nr 192/2012 (4057), poz. 12957 oraz raportem bieżącym VENTURION INVESTMENT FUND S.A. nr 36/2012 z dnia 3 października 2012 roku.

Akcjonariusze VENTURION INVESTMENT FUND S.A. i VENTURION INVESTMENT FUND I S.A. mogą zapoznać się z dokumentami wskazanymi w art. 505 § 1 pkt 1-3 k.s.h. od dnia 23 października 2012 r. do dnia 23 listopada 2012 r., w każdym dniu roboczym, w godz. od 10.00 do 15.00, w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 23.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 8) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Magdalena Grzybowska - Prezes Zarządu

powrót