Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych, dotyczących publikacji skonsolidowanego raportu okresowego

15 Listopada 2013

Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND S.A. ("Spółka") informuje, iż naruszono obowiązek informacyjny określony w §6 ust. 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Emitent nie przekazał w dniu 14 listopada 2013 roku skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2013 roku, z powodu opóźnienia w jego przygotowaniu przez zewnętrzny podmiot pełniący usługi na rzecz Emitenta.

Emitent zapewnia, iż było to jednorazowe naruszenie obowiązków informacyjnych oraz iż skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2013 roku zostanie opublikowany w możliwie najkrótszym terminie.

Podstawa prawna:
Pkt 16a Załącznika do uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Wiesław Karpowicz - Prezes Zarządu

powrót