Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych, dotyczących publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za IV kwartał 2012 roku

15 Lutego 2013

Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND S.A. informuje, iż naruszono obowiązek informacyjny określony w §6 ust. 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Emitent nie przekazał w dniu 14 lutego 2013 roku skonsolidowanego raportu okresowego za IV kwartał 2012 roku, z powodu nie przygotowania w terminie przez podmiot zewnętrzny pełniący usługi księgowe sprawozdań finansowych spółki od Emitenta zależnej.

Emitent zapewnia, iż było to jednorazowe naruszenie obowiązków informacyjnych oraz iż skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku zostanie opublikowany w możliwie najkrótszym terminie.

Podstawa prawna:

Pkt 16a Załącznika do uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

 

Osoby reprezentujące spółkę:
Adam Łanoszka - Prezes Zarządu

powrót