Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 listopada 2012 roku

28 Listopada 2012

Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 listopada 2012 roku następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% głosów:

1. P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) LIMITED z siedzibą w Larnace, Cypr - 25.000.000 akcji zwykłych na okaziciela, które stanowiły 79,31% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 listopada 2012 roku oraz stanowią 80,79% w kapitale zakładowym i 76,86% w ogólnej liczbie głosów,

2. PCH CAPITAL S.A. - 1.580.000 akcji imiennych uprzywilejowanych oraz 3.362.530 akcji zwykłych na okaziciela, które stanowiły 20,69% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 listopada 2012 roku oraz stanowią 15,97% w kapitale zakładowym i 20,05% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % oraz §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące Spółkę:

Magdalena Grzybowska - Prezes Zarządu

powrót