Nabycie akcji APACHE QUEST S.A. przez Pana Patryka Kitowskiego – Wiceprezesa Zarządu

23 Sierpnia 2012

Raport EBI nr 21 – Nabycie akcji Apache Quest S.A. przez Pana Patryka Kitowskiego – Wiceprezesa Zarządu

Zarząd APACHE QUEST S.A. informuje, że w dniu 22 sierpnia 2012 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Patryka Kitowskiego – Wiceprezesa Zarządu Spółki na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z ww. zawiadomieniem Pan Patryk Kitowski nabył poza rynkiem NewConnect w wyniku umowy z dnia 17 sierpnia 2012 roku, 118.700 akcji zwykłych na okaziciela APACHE QUEST S.A. po średniej cenie 0,40 zł za jedną akcję. Ww. akcje stanowią 4,03% w kapitale zakładowym oraz 2,62% w ogólnej liczbie głosów APACHE QUEST S.A.

Art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie oraz § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
- Magdalena Grzybowska – Prezes Zarządu
- Patryk Kitowski – Wiceprezes Zarządu

powrót