Nabycie akcji VENTURION INVESTMENT FUND I S.A. z siedzibą w Warszawie

31 Sierpnia 2012

Nabycie akcji VENTURION INVESTMENT FUND I S.A. z siedzibą w Warszawie

Zarząd APACHE QUEST S.A. informuje, że w dniu 31 sierpnia 2012 roku nabyła od PCH CAPITAL S.A. oraz P.C.H. CAPITAL (Cyprus) Ltd 10.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 18.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B VENTURION INVESTMENT FUND I S.A. z siedzibą w Warszawie za łączną kwotę 2.800.000,00 zł. Nabyte akcje stanowią 100% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów VENTURION INVESTMENT FUND I S.A.

VENTURION INVESTMENT FUND I S.A. jest funduszem typu venture capital, którego strategia inwestycyjna pokrywa się z nową strategią działalności APACHE QUEST S.A., opublikowaną raportem bieżącym nr 23/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 roku.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

powrót