Nabycie spółki EQUITIER PARTNERS Sp. z o. o.

4 Kwietnia 2014

Zarząd EQUITIER S.A. informuje, że w dniu 4 kwietnia 2014 roku Spółka nabyła 199 udziałów EQUITIER PARTNERS Sp. z o. o. o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 9.950,00 zł. Po ww. transakcji EQUITIER S.A. posiada 100% udziałów w ww. spółce.

EQUITIER PARTNERS Sp. z o. o. tworzy ogólnopolską sieć partnerów świadczących usługi doradztwa finansowego dla klientów indywidualnych.

Nabycie EQUITIER PARTNERS Sp. z o. o. jest zgodne ze strategią EQUITIER S.A. opublikowaną przez Zarząd raportem bieżącym nr 1/2014 z dnia 7 stycznia 2014 roku, zgodnie z którą EQUITIER jest podmiotem dominującym zdywersyfikowanej, dynamicznie rozwijającej się grupy kapitałowej działającej w sektorze usług finansowych. Firmy tworzące grupę EQUITIER S.A. świadczą usługi dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Nastarowicz - Prezes Zarządu

powrót