Pierwsze ogłoszenie o zamiarze połączenia VENTURION INVESTMENT FUND S.A. ze spółką zależną VENTURION INVESTMENT FUND I S.A.

3 Października 2012

Pierwsze ogłoszenie o zamiarze połączenia VENTURION INVESTMENT FUND S.A. ze spółką zależną VENTURION INVESTMENT FUND I S.A.


Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND S.A. niniejszym ogłasza i pierwszy raz zawiadamia o zamiarze połączenia VENTURION INVESTMENT FUND S.A. ze spółką w 100% zależną VENTURION INVESTMENT FUND I S.A. z siedzibą w Warszawie.

Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest plan połączenia uzgodniony pomiędzy Zarządami VENTURION INVESTMENT FUND S.A. oraz VENTURION INVESTMENT FUND S.A. w dniu 26 września 2012 roku.
O podjęciu decyzji o ww. połączeniu Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND S.A. informował w raporcie bieżącym nr 35/2012 z dnia 27 września 2012 roku.

Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND S.A. działając w trybie art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia spółek: VENTURION INVESTMENT FUND S.A. i VENTURION INVESTMENT FUND S.A.

Akcjonariusze VENTURION INVESTMENT FUND S.A. mogą zapoznawać się z dokumentami wskazanymi w art. 505 § 1 pkt 1-3 Kodeksu spółek handlowych od dnia 23.10.2012 r. do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia spółek, nie krócej jednak niż do dnia 23.11.2012 r., w każdym dniu roboczym, w godz. od 10.00 do 15.00, w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 23.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 8) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

1. VENTURION INVESTMENT FUND - plan połączenia z VIF I - 26 09 2012.pdf


Osoby reprezentujące spółkę:

Magdalena Grzybowska - Prezes Zarządu

powrót