Powołanie Pana Grzegorza Zatryba do Rady Nadzorczej VENTURION INVESTMENT FUND S.A.

17 Stycznia 2014

VENTURION INVESTMENT FUND S.A. informuje, że w dniu 16 stycznia 2014 roku PCH CAPITAL S.A. korzystając z uprawnień statutowych powołała do Rady Nadzorczej VENTURION INVESTMENT FUND S.A. Pana Grzegorza Zatryba.

Kadencja Pana Grzegorza Zatryba upłynie 2 sierpnia 2015 roku.

Pan Grzegorz Zatryb posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne.

Doświadczenie zawodowe Pana Grzegorza Zatryba:

1991 – 1992 - Dealer Rynku Pieniężnego w Banku Depozytowo-Powierniczym GLOB S.A., Warszawa

1992 – 1994 - Dyrektor Centrum Inwestycji Kapitałowych w Banku Spółdzielczym Rzemiosła, Warszawa

1993 – 1996 - Asystent w Katedrze Bankowości i Finansów na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW, Warszawa

1994 – 1997 - Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Pieniężnej w Polskim Banku Inwestycyjnym, Warszawa

1997 – 1998 - Zarządzający Portfelami w CA IB Securities S.A., Warszawa

1998 – 2000 - Dyrektor Biura Skarbu w TUiR WARTA SA, Warszawa

2000 – 2002 - Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami w BRE Asset Management S.A., Warszawa

2002 – 2008 - Wiceprezes Zarządu PTE Skarbiec-Emerytura S.A., Warszawa

2008 – 2009 - Doradca Prezesa SKARBIEC Asset Management Holding S.A., Warszawa

2008 – 2009 - Główny Analityk, Doradca prezesa w Strefie Finansów Sp. z o.o., Warszawa

2010 – 2011 - Zarządzający Funduszem w Skarbiec TFI, Warszawa

2011 – 2012 - Dyrektor Zespołu Analiz w Skarbiec TFI S.A., Warszawa

Obecnie:

od 2012 - Główny Strateg Skarbiec TFI S.A., Warszawa

od 2013 – członek Rady Nadzorczej ADVISEON S.A. (podmiot z grupy kapitałowej PCH CAPITAL S.A., podmiotu dominującego wobec VENTURION INVESTMENT FUND S.A.)

Pan Grzegorz Zatryb nie był skazany za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach będących w upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności VENTURION INVESTMENT FUND S.A., a także nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

Wiesława Chmielewska - Prokurent

powrót