Powołanie Pana Pawła Lewandowicza do Rady Nadzorczej VENTURION INVESTMENT FUND S.A.

17 Stycznia 2014

VENTURION INVESTMENT FUND S.A. informuje, że w dniu 16 stycznia 2014 roku PCH CAPITAL S.A. korzystając z uprawnień statutowych powołała do Rady Nadzorczej VENTURION INVESTMENT FUND S.A. Pana Pawła Lewandowicza.

Kadencja Pana Pawła Lewandowicza upłynie 2 sierpnia 2015 roku.Kadencja Pana Pawła Lewandowicza upłynie 2 sierpnia 2015 roku.Kadencja Pana Pawła Lewandowicza upłynie 2 sierpnia 2015 roku.

Pan Paweł Lewandowicz posiada wykształcenie wyższe. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim, studia na kierunkach Deutsch als Fremdsprache oraz Volkswirtschaftslehre na uniwersytecie Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg oraz studia podyplomowe dla doradców inwestycyjnych na Wydziale Finanse i Bankowość w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe Pana Pawła Lewandowicza:

2001 - ALBRECHT Werkzeuge+Maschinen GmbH, Fryburg, Niemcy; Dział Zaopatrzenia

2002 - 2003 – Asystent Prezesa Zarządu w Biurze Zarządu i Public Relations SKARBIEC Asset Management Holding S.A., Warszawa

2003 - 2004 - Specjalista w Wydziale Rozliczeń Transakcji w Departamencie Administracji i Wyceny Aktywów BRE Agent Transferowy Sp. z o.o., Warszawa

2004 - staż zawodowy w projekcie Kontrollstelle (Controlling Transakcji) w Departamencie Administracji Funduszy COMINVEST Asset Management GmbH, Haar/Monachium, Niemcy (główny akcjonariusz BRE Banku S.A.)

2006 - Specjalista w Wydziale Księgowości i Wyceny Funduszy w Departamencie Administracji i Wyceny Aktywów BRE Agent Transferowy Sp. z o.o., Warszawa

2005 – 2006 - Asystent Zarządzającego, Trader w Departamencie Zarządzania Aktywami i Analityk w  Departamencie Kontroli Ryzyka Inwestycyjnego SKARBIEC Investment Management S.A. / SKARBIEC TFI S.A., Warszawa

2007 - Analityk, kontrola ryzyka w Biurze Kontroli Wewnętrznej i Audytu PTE Skarbiec-Emerytura S.A., Warszawa

2007 – 2012 - Dyrektor Departamentu Operacji Funduszy, Prokurent Idea TFI S.A., Warszawa

Obecnie:

od 2012 w MOREnterprise, Nowy Sącz - Odpowiedzialność za obszar Finansów i Prawa

od 2012 - Doradca Zarządu, p.o. Dyrektora Departamentu Operacji BPS TFI S.A., Warszawa

od 2013 - Członek Rady Nadzorczej PCH Capital S.A., Warszawa (podmiot dominujący VENTURION INVESTMENT FUND S.A.)

Pan Paweł Lewandowicz nie był skazany za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach będących w upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności VENTURION INVESTMENT FUND S.A., a także nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

Wiesława Chmielewska - Prokurent

powrót