Powołanie Pana Sławomira Korneli do Rady Nadzorczej EQUITIER S.A.

4 Kwietnia 2014

Zarząd EQUITIER S.A. informuje, że w dniu 4 kwietnia 2014 roku PCH CAPITAL S.A. korzystając z uprawnień statutowych powołała do Rady Nadzorczej EQUITIER S.A. Pana Sławomira Korneli.

Kadencja Pana Sławomira Korneli upłynie 2 sierpnia 2015 roku.

Pan Sławomir Korneli posiada wykształcenie ekonomiczne, jest absolwentem Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Informatycznej w Warszawie. Posiada europejski certyfikat jakości w doradztwie finansowym - Europejski Doradca Finansowy EFA (European Financial Planning Association)

Pan Sławomir Korneli w swojej karierze zawodowej był konsultantem ds. ubezpieczeń w Pramerica Towarzystwo Ubezpieczeń, następnie był związany z Raiffeisen Bank Polska S.A. i pracował w Departamencie Zarządzania Sprzedażą Bankowości Detalicznej oraz Departamencie Bankowości Prywatnej, później kolejno był bankierem w Oddziale Private Banking Alior Banku S.A. i Dyrektorem ds. Inwestycji w BRE Private Banking & Wealth Management w BreBank S.A. Obecnie pełni funkcję Vice President w APW Wealth Management w Genewie.

Pan Sławomir Korneli nie był skazany za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach będących w upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności EQUITIER S.A., a także nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Nastarowicz - Prezes Zarządu

powrót