Prośba Zarządu Spółki do Akcjonariuszy o dostosowanie stanu posiadania akcji w Dniu Referencyjnym

18 Marca 2014

Zarząd EQUITIER S.A. ( "Spółka") informuje, iż na podstawie upoważnienia i zobowiązania zawartego w §3 Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 stycznia 2014 roku o połączeniu akcji spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki oraz w sprawie zmian statutu spółki i uchylenia uchwały nr 4 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z 29 sierpnia 2013 r. o połączeniu akcji spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki oraz w sprawie zmian statutu spółki, wyznaczył Dzień Referencyjny na dzień 28 marca 2014 roku.

Zarząd Spółki niniejszym zwraca się również do Akcjonariuszy Spółki z prośbą o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na rachunkach papierów wartościowych w ten sposób, aby posiadana liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym, stanowiła jedno - lub wielokrotność liczby dziesięć. Powyższa prośba ma na celu zminimalizowanie ryzyka niedojścia do skutku procedury scalenia akcji Spółki, z uwagi na ograniczoną ilość akcji, które zostaną przyznane Akcjonariuszom w zamian za akcje stanowiące resztówki scaleniowe.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Nastarowicz - Prezes Zarządu

powrót