Przyjęcie nowej strategii działania spółki

24 Sierpnia 2012

Raport EBI nr 23 – Przyjęcie nowej strategii działania Spółki

Zarząd APACHE QUEST S.A. informuje, że w związku z podjęciem w dniu 2 sierpnia 2012 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwał w przedmiocie zmiany nazwy Spółki na VENTURION INVESTMENT FUND S.A. oraz rozszerzenia przedmiotu działalności o PKD 64.20.Z – Działalność holdingów finansowych, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 14/2012 z dnia 2 sierpnia 2012 roku, podjął następujące działania:
1. W dniach 9 sierpnia 2012 roku oraz 24 sierpnia 2012 roku Spółka sprzedała:
a. zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci serwisu internetowego „wyrafinowani.pl”,
b. zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci serwisu internetowego „trendstyler.pl”,
c. zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci serwisu internetowego „trendtube.pl”,
d. zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci serwisu internetowego „alfamen.pl”
e. zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci serwisu internetowego „rafiner.pl”,
f. prawo do korzystania z domen internetowych „ticketeuro.com” oraz „top sfera.pl”.
Tym samym Spółka zakończyła prowadzenie dotychczasowej działalności. Ww. umowy nie są umowami istotnymi, w rozumieniu Regulaminu ASO.
2. W dniu 24 sierpnia 2012 roku, Zarząd przyjął nową strategię działania:
Zgodnie z nową strategią podstawową działalność APACHE QUEST S.A. stanowi nabywanie akcji, udziałów oraz innych papierów wartościowych emitowanych przez przedsiębiorstwa znajdujące się na wczesnym etapie rozwoju. Realizując projekty inwestycyjne APACHE QUEST S.A. dążyć będzie do osiągnięcia ponadprzeciętnej stopy zwrotu.
Celem Spółki jest identyfikacja obiecujących przedsięwzięć, które dzięki zaangażowanemu kapitałowi oraz dodatkowemu wsparciu w postaci wiedzy i doświadczenia, mają szansę na szybki wzrost wartości.

Podstawowe założenia strategii inwestycyjnej:
• utrzymywanie wysokiej płynności kapitału – inwestycje o krótkim horyzoncie czasowym (do 5 lat);
• szybkie podejmowanie decyzji inwestycyjnych dzięki utrzymywaniu aktywów gotówkowych;
• motywowanie zarządów spółek portfelowych przez wdrażanie programów motywacyjnych opartych o emisje instrumentów finansowych bazujących na wzroście wartości spółek portfelowych oraz kursów ich akcji;
• aktywne wsparcie działalności operacyjnej i zarządczej spółek portfelowych, m.in. przez udział w radach nadzorczych i zarządach spółek portfelowych;
• umożliwienie udziału inwestorom zewnętrznym współinwestowania w spółki portfelowe;
• stosowanie różnych dróg wyjścia z inwestycji: inwestor strategiczny, fuzje, IPO, transakcje prywatne, wykup menadzerski;
• realizowanie inwestycji i dezinwestycji poprzez stosowanie optymalnych rozwiązań podatkowych.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:
Magdalena Grzybowska – Prezes Zarządu
Patryk Kitowski – Wiceprezes Zarządu

powrót