Rejestracja połączenia VENTURION INVESTMENT FUND S.A. z VENTURION INVESTMENT FUND I S.A.

17 Grudnia 2012

Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND S.A. informuje, że w dniu 17 grudnia 2012 roku powziął informację o dokonaniu przez sąd rejestrowy w dniu 14 grudnia 2012 roku wpisu połączenia VENTURION INVESTMENT FUND S.A. z podmiotem w 100% zależnym VENTURION INVESTMENT FUND I S.A. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z uchwałami podjętymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VENTURION INVESTMENT FUND S.A. w dniu 27 listopada 2012 roku, o których Spółka informowała raportem bieżącym nr 46/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku.

W następstwie ww. połączenia spółka przejmowana została rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji, a jej majątek przeszedł na spółkę przejmującą, przy czym spółka przejmująca wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt 8) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Magdalena Grzybowska - Prezes Zarządu

powrót