Rejestracja zmian statutu EQUITIER S.A.

6 Marca 2014

Zarząd EQUITIER S.A. (poprzednia nazwa VENTURION S.A.) niniejszym informuje, że w dniu 6 marca 2014 roku sąd rejestrowy dokonał wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców w zakresie zmiany §1, §6 ust. 2 i §11 statutu.
Jednolity tekst statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki:
EQUITIER - jednolity tekst statutu - 6.03.2014.pdf rozmiar: 93.4 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Nastarowicz - Prezes Zarządu

powrót