Rejestracja zmian statutu Spółki

21 Lutego 2014

Zarząd VENTURION S.A. niniejszym informuje, że w dniu 21 lutego powziął informację, iż w dniu 19 lutego 2014 roku sąd rejestrowy dokonał wpisu zmian w rejestrze tj. zarejestrował zmiany do Statutu Spółki, zgodnie z uchwałami nr 3, 4 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 stycznia 2014 roku.

Tym samym zmianie uległy §1 ust. 1 i 2 statutu, §15 ust. 31 statutu, dodano w §15 ust. 32 oraz w §16 ust. 33.

Jednolity tekst statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki:
VENTURION - jednolity tekst statutu - 21.02.2014.pdf rozmiar: 95.8 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Nastarowicz - Prezes Zarządu

powrót