Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VENTURION INVESTMENT FUND S.A. w dniu 17 stycznia 2014 roku

17 Stycznia 2014

Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND S.A. niniejszym informuje, że w dniu 17 stycznia 2014 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu.

Jednocześnie Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND S.A. informuje że, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia punktów 5., 6. i 12. planowanego porządku obrad, co również opisane zostało w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND S.A. informuje ponadto, że do uchwał podjętych nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu podczas obrad Zgromadzenia.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt. 2), 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Załącznik:

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VENTURION INVESTMENT FUND S.A. w dniu 17 stycznia 2014 roku

Osoby reprezentujące spółkę:

Wiesława Chmielewska - prokurent

powrót