Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APACHE QUEST S.A. w dniu 2 sierpnia 2012 roku

2 Sierpnia 2012

Raport EBI nr 13 – Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APACHE QUEST S.A. w dniu 2 sierpnia 2012 roku

Zarząd APACHE QUEST S.A. informuje, że w dniu 2 sierpnia 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Jednocześnie Zarząd informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło wszystkie zaplanowane punkty porządku obrad, odstąpiło od pkt. 5 porządku obrad, to jest od wyboru komisji skrutacyjnej oraz że do protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do żadnej z uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
APACHE QUEST – zal do raportu EBI treść uchwał NWZ – 2.08.2012.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

    Patryk Kitowski – Prezes Zarządu

powrót