Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VENTURION INVESTMENT FUND S.A. w dniu 27 listopada 2012 roku

28 Listopada 2013

Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 listopada 2012 roku podjęło uchwały, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Do protokołu, do żadnej z uchwał, nie zostały zgłoszone sprzeciwy podczas obrad Zgromadzenia.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Załączniki:

1) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VENTURION INVESTMENT FUND Spółka Akcyjna w dniu 27 listopada 2012 roku

2) Plan połączenia spółek

powrót