Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia analizy sytuacji Spółki

20 Listopada 2012

Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND S.A. informuje, iż w dniu 19 listopada 2012 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę Nr 1168/2012 w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia analizy sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę VENTURION INVESTMENT FUND S.A.

W ramach podjętej uchwały Emitent został zobowiązany do:

1) zlecenia firmie inwestycyjnej lub innemu podmiotowi będącemu spółką prawa handlowego świadczącemu usługi związane z obrotem gospodarczym, w tym usługi doradztwa finansowego, doradztwa prawnego lub audytu finansowego, dokonania analizy sytuacji finansowej i gospodarczej spółki VENTURION INVESTMENT FUND S.A. oraz jej perspektyw na przyszłość, a także sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki dokonanej analizy oraz opinię co do możliwości kontynuowania przez spółkę VENTURION INVESTMENT FUND S.A. działalności operacyjnej oraz perspektyw jej prowadzenia w przyszłości,
2) opublikowania dokumentu, o którym mowa w pkt 1), nie później niż w ciągu 45 dni od dnia opublikowania niniejszej uchwały, w formie raportu bieżącego, w trybie i na warunkach określonych w § 4 ust. 5 i lit. b) § 6 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ww. sprawie został opublikowany 20 listopada 2012 roku.

Podstawa Prawna:

§ 4 ust. 5 lit. a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:
Magdalena Grzybowska - Prezes Zarządu

powrót