Uchwała Zarządu GPW w sprawie wprowadzenia do obrotu akcji serii B, C i D.

6 Czerwca 2012

Uchwała Zarządu GPW w sprawie wprowadzenia do obrotu akcji serii B, C i D

Zarząd APACHE QUEST S.A. informuje, że dnia 1 czerwca 2012 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę Nr 515/2012 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki APACHE QUEST S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:
1) 420.000 (czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji serii B,
2) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji serii C,
3) 545.000 (pięćset czterdzieści pięć tysięcy) akcji serii D.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

powrót