VENTURION INVESTMENT FUND SA podjęcie decyzji o zamiarze połączenia ze spółką zależną

27 Września 2012

VENTURION INVESTMENT FUND SA podjęcie decyzji o zamiarze połączenia ze spółką zależną

Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND S.A. informuje, iż w dniu 26 września 2012 roku podjął decyzję o zamiarze połączenia VENTURION INVESTMNET FUND S.A. ze spółką w 100% zależną VENTURION INVESTMENT FUND I S.A. z siedzibą w Warszawie.

Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND S.A. informował o nabyciu VENTURION INVESTMENT FUND I S.A. raportem bieżącym nr 25/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku. W związku z faktem, iż VENTURION INVESTMENT FUND S.A. posiada 100% akcji w kapitale zakładowym VENTURION INVESTMENT FUND I S.A., spółki łączące zamierzają dokonać połączenia w celu wzmocnienia pozycji rynkowej, optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz uproszczenia metod zarządzania.

Spółki łączące zamierzają połączyć się przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej tj. VENTURION INVESTMENT FUND I S.A. na spółkę przejmującą tj. VENTURION INVESTMENT FUND S.A., przy odpowiednim zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia spółek, zgodnie z przepisem art. 516 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych.

W następstwie ww. połączenia spółka przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji, a jej majątek przejdzie na spółkę przejmującą, przy czym spółka przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 8) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

powrót