VENTURION INVESTMENT FUND S.A. przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Polskie Jadło S.A.

25 Października 2012

Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND S.A. informuje, iż w dniu 24 października 2012 roku VENTURION CAPITAL (CYPRUS) LIMITED z siedzibą w Larnace, Cypr dokonał zakupu w trybie sesyjnym zwykłym 400.898 akcji POLSKIE JADŁO S.A., które stanowią 0,86% w kapitale zakładowym oraz 0,79% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu POLSKIE JADŁO S.A., w wyniku czego nastąpiło przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu POLSKIE JADŁO S.A.

W wyniku zawarcia wyżej wymienionych transakcji VENTURION INVESTMENT FUND S.A. wraz z podmiotami działającymi w porozumieniu posiadają 2.545.787 akcji POLSKIE JADŁO S.A., co stanowi 5,45% w kapitale zakładowym oraz 5,05% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu POLSKIE JADŁO S.A. , w tym:
1. ROWING CAPITAL Ltd posiada 124.038 akcji, które stanowią 0,27% w kapitale zakładowym oraz 0,25% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu POLSKIE JADŁO S.A.
2. P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd posiada 1.041.479 akcji, które stanowią 2,23% w kapitale zakładowym oraz 2,07% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu POLSKIE JADŁO S.A.
3. VENTURION CAPITAL (CYPRUS) Ltd posiada 1.330.270 akcji, które stanowią 2,85% w kapitale zakładowym oraz 2,64% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu POLSKIE JADŁO S.A.
4. Magdalena Grzybowska posiada 50.000 akcji, które stanowią 0,11% w kapitale zakładowym oraz 0,10% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu POLSKIE JADŁO S.A.

Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND S.A. informuje, że:

1. ROWING CAPITAL Ltd jest podmiotem w 100% kontrolowanym przez Pana Piotra Chmielewskiego,
2. ROWING CAPITAL Ltd posiada 100% akcji PCH CAPITAL S.A.,
3. P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd jest podmiotem w 100% kontrolowanym przez PCH CAPITAL S.A. - spółkę w 100% zależną od ROWING CAPITAL Ltd,
4. PCH CAPITAL S.A. bezpośrednio oraz pośrednio przez P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd posiada łącznie 1.580.000 akcji imiennych serii A oraz 28.362.400 akcji zwykłych na okaziciela VENTURION INVESTMENT FUND S.A., które stanowią 96,76% w kapitale zakładowym oraz 96,92% w ogólnej liczbie głosów,
5. VENTURION INVESTMENT FUND S.A. posiada 100% akcji VENTURION INVESTMENT FUND I S.A.,
6. VENTURION CAPITAL (CYPRUS) Ltd jest podmiotem w 100% kontrolowanym przez VENTURION INVESTMENT FUND I S.A. ,
7. Magdalena Grzybowska pełni funkcję prezesa zarządu VENTURION INVESTMENT FUND S.A. oraz VENTURION INVESTMENT FUND I S.A.
W związku z powyższym podmioty te działają w porozumieniu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Magdalena Grzybowska - Prezes Zarządu

powrót