VENTURION INVESTMENT FUND SA - rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w statucie

25 Września 2012

VENTURION INVESTMENT FUND SA - rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w statucie
 

Zarząd Venturion Investment Fund S.A. informuje, iż w dniu 25 września 2012 roku powziął informację dotyczącą rejestracji przez sąd rejestrowy, w dniu 24 września 2012 roku, podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w wyniku emisji akcji serii E oraz zmian Statutu Spółki.

 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia wysokości kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 294.500,00 zł do kwoty 3.094.500,00 zł w związku z rejestracją emisji 28.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

W związku z powyższym aktualny kapitał zakładowy Emitenta wynosi 3.094.500,00 zł i dzieli się na:

a) 1.580.000 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A,

b) 420.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,

c) 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,

d) 545.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,

e) 28.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E

o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

Emitent informuje, iż po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Venturion Investment Fund S.A. akcji wynosi 32.525.000.

Jednocześnie zarejestrowana została zmiana §6 ust. 1 oraz ust. 2 Statutu Spółki, w taki sposób że:

Było:

"§ 6.

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 294.500,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych).

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

a) 1.580.000 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy) sztuk uprzywilejowanych akcji imiennych Serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 1.580.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 158.000,00 (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), które zostały pokryte wkładami niepieniężnymi po cenie równej ich wartości nominalnej.

b) 420.000 (czterysta dwadzieścia tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 420.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 42.000 (czterdzieści dwa tysiące złotych), pokrytych gotówką.

c) 400.000 (czterysta tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 400.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 40.000 (czterdzieści tysięcy złotych), pokrytych gotówką.

d) 545.000 (pięćset czterdzieści pięć tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii D o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 545.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 54.500 (pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych), pokrytych gotówką"

Jest:

"§ 6.

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.094.500,00 zł (trzy miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych).

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

a) 1.580.000 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy) sztuk uprzywilejowanych akcji imiennych Serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 1.580.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 158.000,00 (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), które zostały pokryte wkładami niepieniężnymi po cenie równej ich wartości nominalnej.

b) 420.000 (czterysta dwadzieścia tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 420.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 42.000 (czterdzieści dwa tysiące złotych), pokrytych gotówką.

c) 400.000 (czterysta tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 400.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 40.000 (czterdzieści tysięcy złotych), pokrytych gotówką.

d) 545.000 (pięćset czterdzieści pięć tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii D o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 545.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 54.500 (pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych), pokrytych gotówką

e) 28.000.000 (dwadzieścia osiem milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii E o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 28.000.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 2.800.000 (dwa miliony osiemset złotych), pokrytych gotówką."

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu jednolity tekst Statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 5) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

1. 2012_09_25_STATUT_VENTURION_INVESTMENT_FUND_S_A.pdf

powrót