VENTURION INVESTMENT FUND SA zwiększenie zaangażowania spólki razem z PCH CAPITAL SA w akcje POLSKIE JADŁO SA.

5 Października 2012

VENTURION INVESTMENT FUND SA zwiększenie zaangażowania spólki razem z PCH CAPITAL SA w akcje POLSKIE JADŁO SA.

 

Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND S.A. informuje, iż na dzień sporządzenia niniejszego raportu w wyniku transakcji giełdowych VENTURION INVESTMENT FUND S.A. wraz z podmiotami powiązanymi zwiększyły zaangażowanie w akcje POLSKIE JADŁO S.A.

Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND S.A. informował już o nabyciu akcji POLSKIE JADŁO S.A. raportem bieżącym nr 31/2012 z dnia 10 września 2012 roku.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu podmioty powiązane z Panem Piotrem Chmielewskim posiadają łącznie 2.094.889 akcji zwykłych na okaziciela POLSKIE JADŁO S.A., które stanowią 4,48% w kapitale zakładowym oraz 4,16% w ogólnej liczbie głosów, w tym bezpośrednio akcje posiadają:

1. ROWING CAPITAL Ltd - 124.038 akcji, stanowiących 0,27% w kapitale zakładowym oraz 0,25% w ogólnej liczbie głosów,

2. P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd - 1.041.479 akcji, stanowiących 2,23% w kapitale zakładowym oraz 2,07% w ogólnej liczbie głosów, oraz

3. VENTURION CAPITAL (CYPRUS) Ltd - 929.372 akcje, stanowiące 1,99% w kapitale zakładowym oraz 1,85% w ogólnej liczbie głosów.

Pomiędzy ww. podmiotami istnieją następujące powiązania:

1. ROWING CAPITAL Ltd jest podmiotem w 100% kontrolowanym przez Pana Piotra Chmielewskiego,

2. P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd jest podmiotem w 100% kontrolowanym przez PCH CAPITAL S.A. - spółkę w 100% zależną od ROWING CAPITAL Ltd,

3. VENTURION CAPITAL (CYPRUS) Ltd jest podmiotem w 100% kontrolowanym przez VENTURION INVESTMENT FUND I S.A. - spółkę w 100% zależną od VENTURION INVESTMENT FUND S.A.,

4. PCH CAPITAL S.A. bezpośrednio oraz pośrednio przez P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd posiada łącznie 1.580.000 akcji imiennych serii A oraz 28.362.400 akcji zwykłych na okaziciela VENTURION INVESTMENT FUND S.A., które stanowią 96,76% w kapitale zakładowym oraz 96,92% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

powrót