VIF SA zakończenie oferty prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii E

6 Września 2012

VIF SA zakończenie oferty prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii E

Zarząd VENTURION INVESTMENT FUND S.A. (poprzednia nazwa APACHE QUEST S.A.) informuje o zakończeniu oferty prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki.
1. data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: 31 sierpnia 2012 roku
2. data przydziału instrumentów finansowych: 31 sierpnia 2012 roku
3. liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją: 28.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda
4. stopa redukcji: liczba przydzielonych instrumentów finansowych była tożsama z liczbą instrumentów finansowych, na które złożono zapisy
5. liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 28.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda
6. cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane: 0,10 zł za jedną akcję
7. liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją: 2
8. liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 2
9. nazwy (firmy) subemitentów: Emitent nie zawierał umów z subemitentami dot. objęcia instrumentów finansowych
10. łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:
a. przygotowanie i przeprowadzenia oferty: 30.732,00 zł
b. wynagrodzenie subemitentów: 0,00 zł
c. sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 9.840,00 zł
d. promocja oferty: 0,00 zł

Ww. koszty zaliczone zostaną do kosztów finansowych Spółki.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

powrót