Złożenie do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. aneksu do listu księgowego w związku z procesem scalenia akcji EQUITIER S.A.

4 Kwietnia 2014

Zarząd EQUITIER S.A. informuje, iż w dniu 4 kwietnia 2014 roku złożył do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. aneks do listu księgowego w związku z trwającym procesem scalenia akcji. Zgodnie z aneksem liczba niedoborów scaleniowych wynosi 279 akcji.

Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął w dniu 26 marca 2014 roku uchwałę nr 336/14, zgodnie z którą na wniosek EQUITIER S.A., Zarząd Krajowego Depozytu określił dzień 8 kwietnia 2014 roku jako dzień wymiany 1.365.000 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda oznaczonych kodem PLAPCQT00016 na 136.500 akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Nastarowicz – Prezes Zarządu

powrót