Złożenie wniosku do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o scalenie akcji

18 Marca 2014

Złożenie wniosku do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o scalenie akcji
Zarząd EQUITIER S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 18 marca 2013 r. Spółka złożyła do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wniosek o scalenie akcji Emitenta w dniu 8 kwietnia 2014 roku zarejestrowanych w KDPW pod kodem PLAPCQT00016 w liczbie 1.365.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda w stosunku 10:1.

W związku z powyższym po scaleniu akcji Spółki w KDPW pod kodem PLAPCQT00016 zarejestrowanych będzie 136.500 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Dzień Referencyjny został wyznaczony na 28 marca 2014 roku.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.


Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Nastarowicz - Prezes Zarządu

powrót