Złożenie wniosku do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie uchylenia warunkowej uchwały Zarządu KDPW z dnia 18 października 2012 roku

21 Marca 2014

Zarząd EQUITIER S.A. informuje, że w dniu 21 marca 2014 roku złożył wniosek do Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o uchylenie nr 769/12 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 18 października 2012 roku, dotyczącej warunkowej rejestracji w Krajowym Depozycie 28.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E VENTURION INVESTMENT FUND S.A. (obecna nazwa EQUITIER S.A.) o wartości nominalnej 0,10 zł każda i nadania im kodu PLAPCQT00016.

Ww. uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. została podjęta pod warunkiem podjęcia przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu, w którym notowane są inne akcje Spółki, decyzji o wyznaczeniu pierwszego notowania tych akcji.

O podjęciu ww. uchwały Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Spółka informowała raportem bieżącym EBI nr 38/2012 z dnia 19 października 2012 roku.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Nastarowicz - Prezes Zarządu

powrót