Zmiana przedmiotu działalności Spółki

2 Sierpnia 2012

Raport EBI nr 14 – Zmiana przedmiotu działalności Spółki

Zarząd APACHE QUEST S.A. informuje, że w dniu 2 sierpnia 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w przedmiocie zmiany nazwy Spółki na VENTURION INVESTMENT FUND S.A. oraz rozszerzenia przedmiotu działalności o PKD 64.20.Z – Działalność holdingów finansowych.
Działalność Spółki będzie skoncentrowana na inwestowaniu w przedsiębiorstwa, które znajdują się na wczesnym etapie rozwoju (ang. early growth, develeopment stage, roll-out). Spółka angażować się będzie w projekty, które potrzebują finansowania działań związanych z budowaniem pozycji rynkowej, rozbudową zdolności produkcyjnych, rekrutacją pracowników, rozwojem sieci sprzedaży. Spółki portfelowe otrzymywać będą merytoryczne wsparcie w zakresie prowadzenia biznesu.

Spółka zamierza aktywnie uczestniczyć w budowaniu wartości spółek portfelowych, dając im wsparcie w procesie zarządzania oraz unikalny na rynku kapitałowym know-how w zakresie poszukiwania inwestorów, partnerów strategicznych, fuzji, przejęć, emisji papierów wartościowych i upublicznienia walorów.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 10a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

    Patryk Kitowski – Prezes Zarządu

powrót