Zmiany w Radzie Nadzorczej

5 Maja 2014

EQUITIER S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 15 maja 2014 roku PCH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie, podmiot dominujący wobec EQUITIER S.A., na podstawie §15 ust. 31 i 32 Statutu Spółki, odwołała ze składu Rady Nadzorczej Pana Pawła Lewandowicza i powołała Pana Andrzeja Woźniakowskiego do Rady Nadzorczej.

Kadencja Pana Andrzeja Woźniakowskiego upłynie 2 sierpnia 2015 roku.

Pan Andrzej Woźniakowski ukończył Politechnikę Warszawską z tytułem magistra inżyniera.

Pan Andrzej Woźniakowski był założycielem, a następnie Prezesem Zarządu notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. spółki Computer Service Support, największej firmy świadczącej usługi serwisu sprzętu komputerowego w kraju i jednej z największych polskich firm informatycznych. W 2007 roku doprowadził do połączenia CSS S.A. z COMP S.A., zostając w połączonej organizacji Wiceprezesem, odpowiedzialnym za sprzedaż, zarządzanie procesami biznesowymi i rozwój spółki. Jako założyciel kilkunastu spółek, w zdecydowanej większości z branży IT, posiada wieloletnie doświadczenie i doskonałą znajomość rynku informatycznego. Doświadczenie w branży IT oraz funduszy typu private equity wykorzystuje pełniąc funkcje zarządcze i nadzorcze w wielu spółkach, w tym publicznych.

Obecnie pełni funkcję: Prezesa Zarządu RUNICOM S.A. oraz jest członkiem Rad Nadzorczych IMMOFUND S.A. i EQUITIER S.A. Ww. spółki należą do Grupy PCH CAPITAL S.A., podobnie jak EQUITIER S.A.

Ponadto Pan Andrzej Woźniakowski jest Prezesem Zarządu TOMES S.A. i spółek zależnych oraz członkiem Rady Nadzorczych BETACOM S.A., TECHNOLOGY SPACE S.A., TEQUILA MOBILE S.A., NETWISE S.A. i EO NETWORKS S.A.

Pan Andrzej Woźniakowski nie był skazany za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach będących w upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności EQUITIER S.A., a także nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Nastarowicz - Prezes Zarządu

powrót