Zmiany w Radzie Nadzorczej EQUITIER S.A.

14 Kwietnia 2014

EQUITIER S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 13 maja 2014 roku PCH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie, podmiot dominujący wobec EQUITIER S.A., na podstawie §15 ust. 31 i 32 Statutu Spółki, powołała Pana Tomasza Łukaszewicza do Rady Nadzorczej.

Kadencja Pana Tomasza Łukaszewicza upłynie 2 sierpnia 2015 roku.

Pan Tomasz Łukaszewicz ukończył Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego z tytułem magistra.

Pan Tomasz Łukaszewicz posiada certyfikat doradcy w ASO nr 76/2012.

Od czerwca 2011 roku do marca 2012 roku pracował w SIRIUS CORPORATE SOLUTIONS S.A.

Od marca 2012 roku związany z PCH Corporate Finance Sp. z o. o. Sp. K.

Obecnie pełni funkcję: członka Rady Nadzorczej IMMOFUND S.A. , EQUITIER S.A. oraz FUTURIS S.A. Ww. spółki należą do Grupy PCH CAPITAL S.A., podobnie jak EQUITIER S.A.

Pan Tomasz Łukaszewicz nie był skazany za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach będących w upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności EQUITIER S.A., a także nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

Marcin Nastarowicz – Prezes Zarządu

powrót