Zwiększenie zaangażowania PCH CAPITAL S.A. w EQUITIER S.A.

21 Marca 2014

Zarząd EQUITIER S.A. informuje, iż w dniu 26 marca 2014 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 336/14, zgodnie z którą na wniosek EQUITIER S.A., Zarząd Krajowego Depozytu określił dzień 8 kwietnia 2014 roku jako dzień wymiany 1.365.000 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda oznaczonych kodem PLAPCQT00016 na 136.500 akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Dniem referencyjnym dla dokonania wymiany jest dzień 28 marca 2014 roku.

Ponadto Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. na wniosek Spółki postanowił uchylić uchwałę nr 769/12 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 18 października 2012 roku.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Nastarowicz - Prezes Zarządu

powrót