Zwyczajne Walne Zgromadzenie

15 Maja 2014

Zarząd EQUITIER S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000398679 ("Spółka") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ"), które odbędzie się dnia 30 czerwca 2014 r. o godzinie 15.00 w Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez notariusz Annę Ziółkowską w Warszawie (00-854 Warszawa) przy Al. Jana Pawła II 23.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest następujący:
1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. przyjęcie porządku obrad,
5. podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania, dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej,
6. wybór komisji skrutacyjnej,
7. rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego EQUITIER S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku,
8. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki EQUITIER S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku,
9. rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej EQUITIER S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej EQUITIER S.A. z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto lub pokrycia straty netto,
10. rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EQUITIER S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku,
11. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EQUITIER S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku,
12. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego EQUITIER S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku,
13. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności EQUITIER S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku,
14. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EQUITIER S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku,
15. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EQUITIER S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku,
16. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto lub pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku,
17.  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej EQUITIER S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku,
18. zamknięcie obrad walnego zgromadzenia.

Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu:

Na podstawie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "KSH") Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksową) nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 9 czerwca 2014 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki (biuro@equitier.pl). Adres do korespondencji pocztowej: EQUITIER S.A., Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa.

Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 12 czerwca 2014 r., ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem ZWZ tj. przed 30 czerwca 2014 r. zgłosić Spółce na piśmie (drogą pocztową lub faksową) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres e-mail Spółki (biuro@equitier.pl). Adres do korespondencji pocztowej: EQUITIER S.A., Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa. Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Zgodnie z art. 401 § 5 każdy akcjonariusz może podczas obrad ZWZ zgłaszać projekty uchwał, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwo na adres biuro@equitier.pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu ZWZ lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres e-mail Spółki (biuro@equitier.pl). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:
- dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),
- zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Po przybyciu na ZWZ, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki www.equitier.pl. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

Dniem rejestracji uczestnictwa w ZWZ jest dzień 14 czerwca 2014 r. (tzw. record date). Prawo uczestnictwa w ZWZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o ZWZ (15 maja 2014 r.) a pierwszym dniem powszednim po record date (16 czerwca 2014 r.) do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu record date (14 czerwca 2014 r.).

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (tj. od dnia 25 czerwca 2014 r.) w siedzibie Spółki, pod adresem: Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa, w godzinach od 10.00 do 15.00.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając w tym celu adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie winno być przesłane na adres e-mail Spółki: biuro@equitier.pl.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

Informacje i dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki www.equitier.pl. Ponadto, każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:
1) informacja o liczbie akcji i głosów na ZWZ EQUITIER S.A.
2) pełnomocnictwo na ZWZ EQUITIER S.A.
3) projekty uchwał na ZWZ EQUITIER S.A.

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Nastarowicz - Prezes Zarządu

powrót