Zwyczajne Walne Zgromadzenie

1 Lipca 2014

Zarząd EQUITIER S.A. niniejszym informuje, że w dniu 30 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu.

Jednocześnie Zarząd EQUITIER S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia następujących punktów planowanego porządku obrad:

1. punktu 5 w sprawie uchylenia tajności głosowania, dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej,

2. punktu 6 w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej,

3. punktu 10 w sprawie rozpatrzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EQUITIER S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku,

4. punktu 11 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EQUITIER S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku,

5. punktu 14 tj. podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EQUITIER S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku,

6. punktu 15 tj. podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EQUITIER S.A. w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

Do podjętych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas obrad Zgromadzenia.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt. 2), 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Załącznik:

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie EQUITIER S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku

Osoby reprezentujące spółkę:

Marcin Nastarowicz – Prezes Zarządu

powrót